PROSJEKTER / RIGA 2

RIGAPROSJEKTET 2002-2009 - HISTORIKK


Oppsummering

Gjennom 8 år har Groruddalen Rotary Klubb hatt avtaler med Diakonia Centrs, diakonisenteret til Den evangeliske kirken i Riga, Latvia og slik bidratt til arbeidet blant gatebarn i byen. Dette arbeidet og de medarbeiderne som står for det har sin base ved det som i dag betegnes som "Dagsenteret Hand in Hand". Klubbmedlemmer har årlig besøkt Diakonisenteret og Dagsenteret og gjennomført en utflukt med aktiviteter for barna.

Første prosjekt (2002-2004) dreide seg om bidrag til en lærerstilling og skolemateriell med den hensikt å bringe barna tilbake til skolen. I 2003-2004 ble det skaffet midler til utvidelse av dagsenteret og i 2008-2011 ytes det stipend til yrkesutdanning for ungdommene som forlater og grunnskolen. Siden 2004 har det vært gitt tilskudd til lønnsforbedring ved Dagsenteret. Den siste avtalen om lønnsforbedring gjelder fram til og med 2011.
Resultatene fra arbeidet ved dagsenteret, utsiktene til arbeid for stipendiatene og den økonomiske situasjonen i Latvia tilsier at det er svært meningsfullt å fortsette dette arbeidet også ut over 2011. 

Det første prosjektet og den første avtalen
Ideen til arbeidet for gatebarn i Riga kom fra den nyvalgte leder av internasjonal tjeneste i året 2000-2001, Kjell Olav Sannes som hadde kontakter i Kirken i Riga og dens diakonisenter. Et dagsenter, drevet av nevnte diakonisenter, med støtte fra bl.a. svensk og tysk kirkelig hold hadde eksistert siden 1998 og var et tilbud til barn fra familier som slet med bl.a. arbeidsløshet, alkoholisme og fattigdom. Barna droppet ofte ut av skolen og ernærte seg som best de kunne på gata ved tigging, prostitusjon eller kriminalitet og var ellers utsatt for grader av omsorgsvikt i familier delvis i oppløsning. Dagsenteret derimot, kunne tilby et sted hvor barna fikk hjelp til det mest nødvendige av klær, vask av disse, dusj, varme måltider, leksehjelp/leseopplæring, samt et trygt sted å være sammen med voksne omsorgspersoner deler av dagen.

Hva vi skulle bidra med i denne sammenheng var knyttet til et leksehjelp- og opplæringsprogram i samarbeid med skolene hvor barna gikk/hadde droppet mer eller mindre ut. Prosjektet fikk betegnelsen "Reintegrering av gatebarn i skolen" og skulle over en 3-årsperiode holde en pedagog/lærer ved dagsenteret og bidra til skolemateriell som trengtes der. Denne 3-årsavtalen om støtte til Dagsenteret for gatebarn (senere Dagsenteret Hand in Hand) ble undertegnet i november 2001. Avtalen forpliktet klubben til årlig å skaffe $9000 samt dekke utgifter til revisjon. Kjell Olav ble den naturlige prosjektleder. 

Finansiering av de 3 første årenes virksomhet
Forsøk på å få til en "Matching Grant"-avtale med en klubb i Riga i år 2000 var mislykket p.g.a. allerede omfattende forpliktelser i klubber i dette distriktet. Henvendelser til firmaer som var engasjert i forretningsvirksomhet i Latvia førte heller ikke frem.

Det første prosjektet kom i gang ved at Birte og Åge Kirkeng i første omgang stilte kr.50.000 til disposisjon. Flere klubbmedlemmer fulgte opp med ytterligere kr.35.000 som gaver. Denne startkapitalen og årlige bevilgninger over klubbens budsjett sikret gjennomføringen av omtrent 2 av prosjektets 3 år før avtalen ble inngått i slutten av 2001. Kostnadene ved de 3 første årenes prosjekt og tiltak, ca kr.220.000, ble finansiert ved dugnader (arrangement av en distriktssamling, flyttearbeid for NORDEA, bingovakt/bingoinntekter), bidrag fra distrikts- og NORFO-fond og ved utlodninger. Helt fra 2002 til i dag har det vært arrangert utflukter for barna ved dagsenteret, lagt til de årlige besøk i Riga av klubbmedlemmer og til dels også ektefeller. (Reise betalt av deltakerne selv).

Utvidelse og oppussing av dagsenteret - frikjøp av en leilighet
Ved besøket i 2003 fikk gruppen fra GRK stadfestet det problematiske ved trange, nedslitte og lite hensiktsmessige lokaler for dagsenteret.  Hvis finansiering kunne skaffes, var ønsket å innlemme i dagsenteret en leilighet i samme etasje i boligblokken. For å gjennomføre disse planene trengte Diakonisenteret anslagsvis NOK 100.000. Etter søknad til NORDEA, formidlet gjennom Arne Pran, ble det nødvendige beløpet til bygningsmessige arbeider, samt fornyelse av vaskemaskin og datautstyr til dagsenterets bruk bevilget.
I mai 2004 kunne vi være tilstede ved en høytidelig innvielse av et utvidet, nyoppusset og trivelig dagsenter. 

Bidrag til lønnsforbedring for ansatte ved dagsenteret
Etter hvert hadde Riga kommune begynt å gi støtte til de ansatte ved Dagsenterets lønninger, men lønnsutviklingen holdt ikke tritt med levekostnader og priser i Latvia. For å holde på dyktige medarbeidere ved dagsenteret har det vært ytt tilskudd fra GRK til lønnsforbedring, gjennom årlige eller flerårlige avtaler fra 2004 til 2008. For å vise at vi verdsetter de ansatte, har vi hvert år invitert dem på en bedre middag på en restaurant i Riga. I mai 2009 ble det inngått en ny avtale om støtte til lønnsforbedring ved Dagsenteret på kr .30.000 for årene 2009-2011. 

Avtale om utdanningsstipend fra 2008-2011
I 2008 inngikk GRK og Diakoni-senteret avtale om stipend for yrkesopplæring. Ramme NOK 100.000 i løpet av 3år. Inntil 2 stipend, på til sammen NOK 32.000 årlig. Medarbeidere ved dagsenteret foreslår stipendiater som søker klubben om stipend. Prosjektleder er Harald Michelsen. 
2 stipendiater har gjennomført yrkestrettede kurs til nå:
-         Et frisørkurs 2008-2009
-         Et manikyrkurs mai - oktober 2009

2 søkere er tildelt stipend til bilmekanikerkurs for 2009-2010 med mulighet for nytt stipend 2010-2011.

Andre tiltak
Ved to anledninger har Åge Kirkeng sørget for sko som ble sendt fra Norge til Riga og som barna kunne hente i en skoforretning i Riga. 

Pupil support project (PSP)
Ved besøket i 2009, ble det avdekket et akutt behov om skolesekker. Den vanskelige økonomiske situasjonen gjorde at Dagsenteret ikke kunne finansiere dette selv. Erling Thom ba da klubbmedlemmer om bidrag til innkjøp av skolesekker og skrivesaker for 30 elever. Dette har klubbens medlemmer enkeltvis svart positivt på ved å yte kr.300 for hver elev til dette formålet.  

 Takk!
Gjennomføringen av prosjektene i perioden 2004 til i dag hadde ikke vært mulig uten store bevilgninger fra NORDEA fra 2003 til 2009 og ikke minst de ansatte i Rigas omtanke og iherdige innsats gjennom hele perioden fra 2001. Det har hele tiden vært et samarbeid preget av åpenhet og vennskap med klubben vår. Barna har etter hvert forstått at vi i GRK vil dem vel, og de spør om når "våre" kommer på besøk igjen.

Rigaprosjektene har vært vellykket ut fra tilbakemeldinger, årsrapporter fra Riga og de årlige besøkene. Vi har på alle måter hatt en god oppslutning i klubben om prosjektene. Det har hele tiden vært dyktige medarbeidere ved Dagsenteret og Diakonisenteret som gjør en usedvanlig god jobb. Barn og unge har i stor grad vendt tilbake til skolen og fått et grunnlag for et bedre liv, og enkelte kan også se frem til lønnet arbeid gjennom yrkesutdanning. Dette i et land som for tiden har store økonomiske problemer, og hvor unge mennesker strever med å finne et utkomme.

Skrevet av Harald Michelsen


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...